Q29:某大學專任教授在其專任之大學演講的演講費,是否要扣補充保險費?

A29:大學專任教授,為其所專任大學之受僱者,所領取之演講費仍為所

          屬投保單位所給付之薪資所得,不必扣取保險對象之兼職所得補充

          保險費。