Q34:公司於股東常會決議分配盈餘之日起,逾六個月仍未給付股利時,依所得稅法規定,視同公司已給付,並開立股利憑單。請問此情形應如何扣取補充保險費?

A34:補充保險費係由扣費義務人於『給付時』扣取,所謂「給付時」依

          扣繳辦法草案之規定係指實際、轉帳或匯撥給付,不含稅法上之視

          同給付。故公司應於實際給付股利時扣取補充保險費。