Q3:海外所得是否要計收補充保險費?

A3:目前須計收補充保險費的所得包括逾當月投保金額4倍部分之獎金

         、兼職薪資所得、執行業務收入、股利所得、利息所得及租金收

        入等6項,此6項皆以中華民國境內的所得為主,海外所得暫不列

        入補充保險費的計收範圍。